REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

§ 1
Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.arka.eu są firmy Arka 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Woskrzenicach Dużych 130, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-24-57-431, REGON 060257583

§ 2
Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, jedynie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

§ 3
1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami netto.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian.
4. W przypadku zakupu przez Klienta towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu internetowego bądź błąd serwera Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na podany przez Klienta przy zamówieniu adres e-mail lub faksem na podany przez Klienta przy zamówieniu numer faksu, a zamówienie zostanie anulowane.

§ 4
Znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
Zamówienia

§ 5
Zamówienia są przyjmowane na stronie www.arka.eu sklepu internetowego po wypełnieniu znajdującego się na tejże stronie formularza zamówienia lub e-mailem na adres sklep@arka.eu.

§ 6
1. Po złożeniu zamówienia w klient otrzymuje na adres e-mail podany przez Klienta przy zamówieniu lub faksem na podany przez Klienta przy zamówieniu numer faksu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to zawiera istotne elementy zamówienia oraz numer zamówienia.

§ 7
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, według życzenia Klienta złożonego przy składaniu zamówienia.

§ 8
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie do momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 9
Zamówienia przyjęte do realizacji nie mogą być anulowane.

§ 10
1. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Klient.
2.  Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi właściciel sklepu internetowego w przypadku realizacji zamówienia na wartość powyżej 500 PLN netto.


§ 11
1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego na stronie www.arka.eu sklepu internetowego lub podania wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia danych w przypadku złożenia drogą telefoniczną lub e-mailową.
2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
3. W przypadku zamówień składanych drogą e-mailową ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
4. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie również prawo odrzucenia zamówienia złożonego przez osobę lub podmiot nie będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą.
5. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie również prawo odrzucenia zamówienia w przypadku nie dokonania przez Klienta przelewu za zakupiony towar w należytej wysokości lub należytym terminie na konto bankowe właściciela sklepu internetowego.

§ 12
1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na podany przez Klienta przy zamówieniu adres e-mail lub faksem na podany przez Klienta przy zamówieniu numer faksu.
2. W przypadku wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu Klient po otrzymaniu w/w informacji podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia tj. o częściowej realizacji, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia.
3. Klient zobowiązany jest dokonać czynności wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w przeciągu 24 godzin od otrzymania informacji o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku nie dotrzymania tegoż terminu przez Klienta prawo wyboru sposobu realizacji zamówienia przechodzi na właściciela sklepu internetowego.

§ 13
1. Zakupione przez Klienta towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień lub na dane adresowe podane w przypadku złożenia zamówienia droga telefoniczną lub e-mailową.
2. W przypadku Klientów zarejestrowanych na stronie www.arka.eu sklepu internetowego zamówiony towar będzie dostarczony na adres Klienta podany przy rejestracji.
3. W przypadku gdy Klient zarejestrowany na stronie www.arka.eu sklepu internetowego zażyczy sobie dostawy zamówionego towaru na adres inny niż podany przy rejestracji, zobowiązany jest o tym poinformować właściciela sklepu internetowego przy składany zamówienia.

§ 14
1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru , w przypadku gdy ponosi koszty przesyłki.
2. O wyborze sposobu dostawy Klient informuje Właściciela sklepu internetowego po złożeniu zamówienia.

§ 15
1. Zamówienie złożone do godziny 12.00 są realizowane tego samego dnia tj. właściciel sklepu internetowego podejmuje czynności zmierzających do dokonania dostawy zgodnie z wyborem Klienta.
2. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 są realizowane następnego dnia do godz 14.00 tj. właściciel sklepu internetowego podejmuje czynności zmierzających do dokonania dostawy zgodnie z wyborem Klienta.
3. Właściciel sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zaistniałe w wyniku działania lub zaniechania firmy kurierskiej.

Płatność

§ 16
1. Klient zarejestrowany może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
przelewem bankowym na konto właściciela sklepu internetowego przed podjęciem czynności zmierzających do dokonania dostawy zgodnie z wyborem Klienta. Dane i numer konta podane są podczas składania zamówienia oraz można je odczytać w statusie zleceń, jak również na stronie www.arka.eu sklepu internetowego. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest do wskazania numeru zamówienia, które opłaca.
za pobraniem - zamawiający płaci podczas odbioru przesyłki.
2. Dłuższy termin płatności przelewem bankowym dla stałych klientów zarejestrowanych na stronie www.arka.eu . sklepu internetowego możliwy jest do ustalenia po konsultacji Klienta z właścicielem sklepu internetowego.
3. Właścicielowi sklepu internetowego należy się pełne wynagrodzenie jeżeli zamówienie zostało złożone przez osobę nieuprawnioną do korzystania konta Klienta zarejestrowanego na stronie www.arka.eu sklepu internetowego .
4. Klient niezarejestrowany dokonuje płatności za zamówione towary przy odbiorze przesyłki.
5. W przypadku płatności przelewem, warunkiem podjęcia czynności zmierzających do dokonania dostawy zgodnie z wyborem Klienta jest zaksięgowanie pieniędzy na koncie właściciela sklepu internetowego.
6. W przypadku gdy Klient sklepu internetowego jest równocześnie przewoźnikiem świadczącym usługę na zlecenie firmy Arka Sp. z o.o. z siedzibą w Woskrzenicach Dużych 130, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-22-63-655, REGON 030929758, Klient sklepu internetowego składając zamówienie w sklepie internetowym jednocześnie wyraża zgodę na potrącenie nie uiszczonej ceny za towar zakupiony w sklepie internetowym z ewentualnie należnym mu frachtem od Arka Sp. z o.o., jako zlecającego przewóz.

Gwarancje, reklamacje i zwroty

§ 17
Towary oferowane w sklepie internetowym na stronie www.arka.eu są objęte gwarancją producenta.

§ 18
1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, jeśli dany towar takową posiada, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Przy odbiorze przesyłki Klient winien sprawdzić czy dostarczony produkt jest fabrycznie zapakowany, czy nie jest uszkodzony i czy przesyłka nie ma braków ilościowych. Opisane wady będą uwzględniane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego (oświadczenia) spisanego i potwierdzonego przez doręczyciela poczty lub kuriera. Brak protokołu lub oświadczenia pozbawia Klienta prawa do reklamacji. O zaistniałej wadzie produktu Klient winien niezwłocznie zawiadomić właściciela sklepu internetowego droga e-mailową lub telefoniczną oraz przesłać właścicielowi sklepu internetowego w/w protokół (oświadczenie).

Postanowienia końcowe

§ 19
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

§ 20
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu jest sąd w Białej Podlaskiej.

§ 21
1. Dane osobowe i teleadresowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
2. Właściciel sklepu internetowego zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

§ 23
Regulamin jest dostępny na stronie www.arka.eu sklepu internetowego oraz na każde żądanie Klienta.